Pravidla spotřebitelské soutěže

Dreambeds s.r.o. , „Spánek prodáváme, zážitky teď rozdáváme.“

.

Dreambeds s.r.o., Vinohradská 1420/33, 12000 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 290 28 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 161109 (dále jen „Pořadatel“) pořádá prostřednictvím webových stránek www.dreambeds.cz (dále jen „Webové stránky“), vlastněných Pořadatelem, spotřebitelskou soutěž s názvem „Spánek prodáváme a zážitky teď rozdáváme” (dále jen „Soutěž“)

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v období od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 (dále jen „Doba konání Soutěže“) v prodejnách Dreambeds v Praze a v Brně (dále jen „Místo konání Soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice. Soutěž je určena pro osoby starší 18 let. Soutěžícím se stává osoba, která splní veškeré podmínky soutěže stanovené v těchto pravidlech.

V době konání Soutěže a Místě konání Soutěže Soutěžící zakoupí alespoň jednu kompletní postel (dále jen „Postel“).

Následně Soutěžící odpoví na soutěžní otázku: „Jak Vám postel z Dreambeds změnila život?“ (dále jen „Soutěžní otázka“). Odpověď nesmí obsahovat žádné vulgární nebo jinak hanlivé výrazy. Soutěžící dává účastí v Soutěži výslovný souhlas Pořadateli s použitím své odpovědi na Soutěžní otázku pro jakékoli účely.

Soutěžící se může Soutěže tolikrát, kolik zakoupí Postelí.

Po zakoupení Postele Soutěžící v Době konání Soutěže navštíví Webové stránky, kde provede registraci do Soutěže následujícím způsobem:

Vloží číslo faktury nebo jiného platebního dokladu, na základě kterého za Postel zaplatil.

Vloží odpověď na soutěžní otázku.

Vyplní požadované údaje – jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Potvrdí, že se seznámil s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, je osobou starší 18 let a že vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

Soutěžní registrace je dokončena po odsouhlasení přes tlačítko „ODESLAT“.

VÝHRA, URČENÍ VÝHERCŮ, PŘEDÁNÍ VÝHER

VÝHRA

Výhry v Soutěži jsou následující:

1.místo – poukaz na prodloužený víkend v hotelu Lotrinský.

2. místo – poukaz na 2 noci v hotelu Bedřiška.

3. místo – poukaz na 2 noci v hotelu Chateau St. Havel.

4.místo – poukaz na noc v hotelu Dancing House Hotel Praha‎

5. místo – poukaz na noc v hotelu Dancing House Hotel Praha‎

Všechny pobyty jsou s polopenzí v komfortně vybavených pokojích s postelemi Dreambeds.

(dále jednotlivě jen „Výhra“). Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze jednu Výhru.

URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherci v soutěži budou vybráni prostřednictvím slosování, které proběhne 1. září 2020.  V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet Soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré Výhry vložené do Soutěže, pak nerozdané Výhry propadají ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Výherce bude o Výhře informován na e-mail, který uvedl do registračního formuláře, nejpozději do 2 týdnů od ukončení Soutěže. Výherci bude Výhra předána e-mailem / osobně. Převzetí výhry Výherce potvrdí e-mailem / osobně.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním registračního formuláře do soutěže Soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a že jedná v jejich souladu. Dále Soutěžící dává výslovný souhlas Pořadateli se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, jména, příjmení, e-mailové adresy. Dále Soutěžící dává výslovný souhlas Pořadateli se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních emailů nebo telefonického kontaktování týkajících se této Soutěže.

Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, první písmeno z příjmení a název obce (např. Jan N., Praha) na výherní listině, která může být zveřejněna na Webových stránkách nebo dalších komunikačních kanálech Pořadatele Soutěže. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

Odesláním registračního formuláře Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Osobní údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.

Zpracovávaným Osobním údajem Soutěžícího jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@dreambeds.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zejména že má

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,

právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů

právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,

právo na omezení zpracování osobních údajů,

právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že Provozovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z Nařízení nebo Zákona.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci Soutěže až do vyhlášení výsledků Soutěže, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka Soutěže získávány na základě registračního formuláře. Osobní údaje účastníka Soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Provozovatele.

Požádá-li účastník Soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Provozovatel poskytne takovou informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou. Každý účastník Soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka Soutěže nebo v rozporu s Nařízením nebo Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Vícenásobná účast není možná. E-mailová adresa, kterou Soutěžící uvedl v registračním formuláři je ze strany Pořadatele považovaná e-mailovou adresu Soutěžícího. Do Soutěže se může každý jednotlivý Soutěžící zapojit pouze s jednou konkrétní e-mailovou adresou – pokud Pořadatel zjistí opak, bude takový Soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyloučen.

Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím, kteří se účastní Soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Každý Soutěžící může získat maximálně 1ks Výhry za celou dobu konání Soutěže. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících uvedou stejné číslo faktury nebo jiného dokladu, bude do Soutěže zařazen pouze Soutěžící, který vložil toto číslo faktury jako první.

Pořadatel Soutěže, si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher, a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra se nepředá a bude vylosován jiný Soutěžící.

Pořadatel neodpovídá za náklady spojené s vyplněním a doručením registračního formuláře, za nedoručení registračního formuláře, za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti s internetovou sítí nebo její dostupností pro Soutěžící.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na Webových stránkách.

Pořadatel, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

Úplné znění pravidel je k dispozici na Webových stránkách. Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku +420 222 220 836 v pracovních dnech 10.00 – 19:00, na e-mail soutez@dreambeds.cz

V Praze dne 1. ledna 2020